Regulamin w Portalu PomyslNaWyjscie.pl

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO POMYSŁ NA WYJŚCIE

Artykuł 1. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu internetowego Pomysł na wyjście (serwisu społecznościowego) funkcjonującej pod domeną http://pomyslnawyjscie.pl i http://pomyslnawyjscie.com oraz określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami za pośrednictwem Portalu PomyslNaWyjscie.pl

Warunkiem korzystania z usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami) i jego aprobowanie. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie obowiązującym Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie we wskazanym terminie.

Administrator, wprowadzając nowe opcje funkcjonalne dotyczące Serwisu, może informować o nich Uczestników w formie komunikatów zamieszczonych w Serwisie.


Artykuł 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz portalu Pomysł na wyjście, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 • Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis;
 • Serwis/Portal – prowadzony przez Administratora społecznościowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.pomyslnawyjscie.pl, umożliwiający otwarcie i utrzymywanie Kont Użytkowników oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora;
 • Uczestnik – Użytkownik i Firma;
 • Użytkownik – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną;
 • Firma – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną;
 • Organizator – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, która jest pomysłodawcą wyjścia w Serwisie i jest jego kreatorem.
 • Strona Użytkownika / Strona Uczestnika - przestrzeń sieciowa zlokalizowana pod indywidualnym adresem Uczestnika w Serwisie, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Uczestnika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Uczestnicy mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika;
 • Usługa – usługa (usługi) dostępne dla Uczestników w ramach Serwisu, na podstawie i w granicach postanowień regulaminu, w tym w szczególności dostęp do Serwisu, tworzenie kont, udostępnianie informacji komercyjnych oraz niekomercyjnych, poszukiwanie i wymiana informacji, tworzenie forów dyskusyjnych, udostępnianie produktów i usług.
 • Konto – zakładane dla Uczestnika (Konto Indywidualne) lub Firmy (Konto Firmowe) unikalne miejsce w Serwisie, służące do korzystania z Usług.
 • Login – nazwa Uczestnika przyjęta w trakcie rejestracji Konta, pod którą Uczestnik występuje w Serwisie.
 • Hasło – indywidualnie wybrany przez Uczestnika, poufny dla osób trzecich, ciąg danych alfanumerycznych służący Uczestnikowi do logowania w Serwisie, we własnym Profilu.
 • Profil – strona Uczestnika w Serwisie, która zawiera przekazane przez Uczestnika do Serwisu dane (informacje, zdjęcia, pliki multimedialne), dostępne do wglądu dla innych Uczestników; Administrator może wykorzystywać dane przekazane przez Uczestnika do Serwisu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;
 • Usługa – usługa lub produkt (rzecz), które poprzez publikację na Pomysłnawyjscie.pl są przez Firmy/Stowarzyszenia oferowane do sprzedaży Uczestnikom, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie i Regulaminie.
 • Poczta/ skrzynka e-mail – zindywidualizowana dla każdego Uczestnika elektroniczna skrzynka pocztowa posiadająca adres elektroniczny (e-mail), służąca komunikacji i przechowywaniu danych elektronicznych.
 • Treści – wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje, dane - tekstowe, graficzne bądź wyrażone w inny sposób - wprowadzone przez Uczestnika do Serwisu.
 • Strona Partnerska - strona internetowa umożliwiająca rejestrację oraz logowanie w Serwisie PomyslNaWyjscie.pl, zamieszczona w innej niż Serwis domenie.
 • Forum - wyodrębnione w serwisie narzędzie funkcjonalne, przygotowane dla Uczestników Serwisu, służące wymianie poglądów i opinii, prowadzeniu dyskusji w celu wyszukania trafnych miejsc, poglądów i opinii.
 • Abonent – Uczestnik Serwisu posiadający jeden z wykupionych pakietów premium.
 • Pakiet Premium – usługa w Serwisie dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują na określony okres czasu, status abonenta Premium; usługa ta pozwala na korzystanie przez Użytkowników będących abonentami, z szeregu poszerzonych lub dodatkowych usług Serwisu oraz innych preferencji przyznawanych doraźnie lub okresowo abonentom;
 • Pomoc – miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele;
 • Spam –przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Administratora serwisu;


Artykuł 3. Techniczne warunki korzystania z Portalu

 1. Podstawowym przedmiotem Portalu jest udostępnienie w sieci Internet systemu propozycji spędzenia czasu z zależności od zainteresowań organizowanych przez Uczestników. Portal ma charakter spotkań o charakterze przyjacielskim i w żadnym wypadku nie służy do poszukiwania relacji damsko-meskich. Portal ten prowadzony jest przez Administratora w celu umożliwienia nawiązania znajomości pomiędzy Uczestnikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Uczestników związane z przedmiotem Portalu.
 2. Portal Pomysł na wyjście obejmuje: stworzenie bazy komunikacyjnej umożliwiającej wyszukiwanie Uczestników, wymianę korespondencji, uwag, opinii. Udostępnienie przestrzeni serwerowej w celu umieszczenia w niej przez Użytkowników danych.
 3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www z włączoną obsługą plików "cookies".
 4. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna (z wyłączeniem Usług Płatnych).
 5. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę.


Artykuł 4. Usługi

 1. Za pośrednictwem Portalu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach - składających się na pojecie Profilu Użytkownika, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami, dzięki specjalnym kanałom komunikacji, przeszukiwaniu Bazy Profili według żądanych kryteriów, przeglądaniu Stron Użytkowników itp.
 2. Przeglądanie zasobów Portalu (Bazy Profili, Strony Użytkowników i inne) oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora.
 3. Wszystkie odpłatne usługi w Portalu świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację.
 4. Uzyskanie statusu Użytkownika Premium dostępne jest dla wszystkich Użytkowników po wniesieniu opłaty aktywacyjnej.
 5. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.
 6. Administrator będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.


Artykuł 5. Rejestracja w Portalu

 1. W celu rejestracji Użytkownika w Portalu należy skorzystać z formularza rejestracyjnego, po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu. Osoby fizyczne, pełnoletnie korzystają z formularza pt. Konto indywidualne. Firmy, stowarzyszenia wypełniają formularz przeznaczony dla nich pt. Firm. Wymagane jest wprowadzenie loginu (usunięty zostanie login zawierający niestosowną nazwę) i ważny adres mailowy. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika upoważnienia do gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w zakresie objętym regulaminem, niezbędnym dla świadczenia Usług przez Administratora, w tym w celach marketingowych, obejmujących także prawo Administratora do przesyłania do Uczestnika informacji handlowych.
 2. Rejestracja Uczestnika w Portalu prowadzi do stworzenia Konta Użytkownika i wymaga podania prawdziwych danych identyfikujących Uczestnika. Zapewnia on i oświadcza, iż:
  1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
  2. wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
   • adres e-mail;

   • hasło do Konta;

   • kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;

 3. Konto Użytkownika lub Konto Firmowe obejmuje dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym. Uczestnik niezwłocznie aktualizuje dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym w razie ich zmiany. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz zgłoszenia Administratorowi wniosku o ich zmianę (sprostowanie).
 4. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Indywidualne.
 5. Firma może posiadać więcej niż jedno Konto Firmowe, pod warunkiem, że nie prowadzi to do ryzyka wprowadzenia innych Uczestników w błąd co do tożsamości Firmy. Firma może posiadać wyłącznie Konto Firmowe.
 6. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.
 7. Rejestracja w Portalu jest równoznaczna z udzieleniem przez Uczestnika Administratorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na wszelkich polach eksploatacji.
 8. Rejestracja w Portalu jest równoznaczna z udzieleniem przez Użytkownika Administratorowi zgody na przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowych pochodzących od Administratora bądź – za pośrednictwem Administratora – od podmiotów, z którymi Administrator pozostaje w stosunkach prawnych, w tym od Firm uczestniczących w Serwisie.


Artykuł 6. Ogólne zasady świadczenia usług

 1. Uczestnik, wyrażając zgodę na treść niniejszego regulaminu, oświadcza tym samym, że wszelkie Treści umieszczone przez niego w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, dóbr osobistych lub uprawnień majątkowych czy wizerunku bądź zasad uczciwej konkurencji. W związku z tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za umieszczone przez Uczestnika Treści naruszające powyższe zasady.
 2. Administrator nie ingeruje w Treści zamieszczane w Serwisie i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Treści zamieszczone w Serwisie nie stanowią źródła informacji, które mają wpływ na sytuację prawną bądź faktyczną. Administrator nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność Treści zamieszczanych w Serwisie.
 3. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Treści zamieszczane w Serwisie. W szczególności Firmy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z przepisami prawa i odnośnymi Normami produktów prezentowanych z wykorzystaniem Portalu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Uczestnika szkody spowodowane korzystaniem przez Uczestników sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Uczestnika, przejęciami Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowaniem wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
 5. Administrator Portalu nie odpowiada za Treści umieszczane przez Uczestników, ani za działania lub zaniechania Uczestników stanowiące następstwo korzystania z Serwisu, w tym za udostępnienie przez Uczestnika Loginu i Hasła osobie nieuprawnionej.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika. Szczegółowa instrukcja usunięcia Konta znajduje się w tematach Pomocy.
 7. Użytkownik poważnie angażuje się do organizowane wyjścia. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania organizatora wyjścia w przypadku spóźnienia i nieobecności najszybciej jak będzie to możliwe. W przypadku rezygnacji z zapisanego wyjścia, Użytkownik ma obowiązek przekazania tej informacji Organizatorowi, na tyle wcześnie, aby organizator miał możliwość zastąpienia go.
 8. Użytkownicy, a w szczególności Firmy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z przepisami prawa i informacjami zawartymi w Serwisie Pomysł na wyjście za zgodność produktów prezentowanych z wykorzystaniem serwisu.
 9. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.
 10. Administrator Portalu ma prawo usunąć Konto bądź propozycję wyjścia bez uprzedniego upomnienia w przypadku treści, jeżeli Administrator stwierdzi:
  1. sformułowania powszechnie używane za obraźliwe bądź w inny sposób naruszające prawo lub dobre obyczaje;
  2. niedozwolone wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu;
  3. zamieszczanie lub rozpowszechnianie materiałów zniesławiających lub naruszających dobre imię osób trzecich, zawierające treści obraźliwe lub w inny sposób naruszające prawo;
  4. zawiera groźby osobom trzecim, nagabywanie lub w inny sposób naruszanie ich praw (w tym praw osobistych);
  5. zamieszczanie danych zawierających wirusy;
  6. rozpowszechnianie treści pornograficznych;
  7. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez zgody Administratora;
  8. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
  9. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
  10. wysyłanie materiałów nie związanych z tematyką Serwisu;
  11. nie odwieszenie zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia;
  12. nie zaakceptowanie przez Użytkownika zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
  13. wyjścia polityczne, religijne, ideologiczne (mogące charakteryzować się organizowaniem manifestacji,..)
 11. Ponadto Administrator usuwa także Konto Użytkownika w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika warunków korzystania z Usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności artykułu 5 lub 6, po uprzednim wyznaczeniu Uczestnikowi terminu do usunięcia uchybień.
 12. Administrator ma prawo do usunięcia treści naruszających artykuł 6 punkt 9.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobra prawnie chronione innych Uczestników lub osób trzecich, w tym prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub uprawnienia majątkowe czy wizerunek. 12. Użytkownik nie będzie pozyskiwał, ani przetwarzał informacji o innych Uczestnikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że będzie do tego uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Na wniosek Użytkownika Administrator może wprowadzić zmiany do Treści zamieszczonych przez innego Uczestnika bądź usunąć te treści, o ile wykazane zostanie, że naruszają one powyższe zasady.
 14. Administrator usunie Konto Użytkownika w przypadku podjęcia przez Użytkownika czynności mogących powodować niestabilność funkcjonowania Serwisu.
 15. Administrator usuwa Konta fikcyjne oraz Konta niezwiązane z tematyką Portalu.
 16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane okolicznościami niedotyczącymi Administratora, w tym w szczególności siłą wyższą, awarią lub przerwą zasilania, awarią urządzeń technicznych bądź działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub osób trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowych konserwacji systemu, w trakcie których Serwis nie będzie funkcjonował.
 17. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu.


Artykuł 7. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Administrator nie odpowiada w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Uczestnikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
 3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 5. Administrator jako zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi  odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia spowodowane m.in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
 8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).


Artykuł 8. Prawa autorskie

Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, zdjęć, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Uczestnika udziela Serwisowi Pomysł na wyjście licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna tych Danych.


Artykuł 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
 • niedotrzymania z winy Administratora terminu rozpoczęcia świadczenia Usług;
 • niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.

Reklamacja może mieć formę pisemną bądź zostać nadesłana na adres korespondencyjny Administratora Serwisu.
Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym Usługa była wykonana lub miała być wykonana.
Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w co najmniej następujące dane:

 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 1. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Administrator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.


Artykuł 10. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu

 1. Uczestnik ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny, wnosząc o usunięcie Konta.
 2. Administrator ma prawo w każdym czasie rozwiązać z Uczestnikiem umowę o korzystanie z Serwisu za dwutygodniowym wypowiedzeniem nadesłanym Pocztą za pośrednictwem Serwisu. Rozwiązanie za wypowiedzeniem wymaga uzasadnienia.


Artykuł 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy Administrator udostępnia pod adresem www.pomyslnawyjscie.pl i www.pomyslnawyjscie.com
 2. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Dokonanie zmian w regulaminie może być spowodowane techniczną koniecznością zmiany zakresu świadczenia Usług lub zmianami prawa dotyczącymi prowadzenia Serwisu. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika
 4. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
   

Załącznik nr 1:

1. Zasady oferowanych usług przez Firmę.

 1. Serwis Pomysł na wyjście publikuje wyjścia, której przedmiotem jest umożliwienie Firmie/Stowarzyszeniu publikowania oraz oferowania w jej ramach sprzedaży Usługi Uczestnikom. Treść propozycji wyjścia jest tworzona przez Firmę.
 2. Okres oferowania usługi jest czasowo określony w zależności od ilości osób, ustalony dla każdej oferty indywidualnie przez Firmę. W warunkach oferty publikowanej przez Firmę znajduje się informacja o minimalnej liczbie osób, które wezmą udział w wyjściu, aby doszła do realizacji usługi, powodujący iż oferta sprzedaży danej Usługi staje się wiążąca dla Firmy i usługa będzie realizowana dla Użytkowników, którzy złożyli ofertę jej zakupu.
 3. Użytkownik, po zapoznaniu się z ofertą Usługi Firmy przedstawioną w treści wyjścia opublikowanej na PomysłNaWyjście.pl, wybierając opcję „zapisuję się ”, składa ofertę kupna tej Usługi.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży Usługi odbywa się wyłącznie gdy spełniony jest warunek zawieszający oferty sprzedaży i realizacji Usługi, dotyczący minimalnej ilości osób biorącej udział w organizowanym wyjściu. Jeśli zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba Użytkowników biorąca udział w Usłudze, Użytkownik otrzyma potwierdzenie na podany adres e-mail. W przypadku niespełnienia ustalonego wcześniej z Firmą i zawartego w ofercie warunku dotyczącego minimalnej liczby Uczestników w wyjściu, realizacja/sprzedaż danej Usługi nie dochodzi do skutku.
 5. Użytkownik wraz z zapisaniem się na wyjście organizowane przez Firmę w Serwisie Pomysł na wyjście, złożył ofertę kupna, treść wyjścia staje się integralną częścią Umowy pomiędzy tym Użytkownikiem i Firmą.
 6. W przypadku, gdy warunki propozycji wyjścia nie wskazują inaczej, Usługa oferowana przez Firmę odbywa się w ściśle określonym miejscu i czasie opisana w treści wyjścia.

2. Odpowiedzialność Portalu Pomysł na wyjście

 1. Określone jako propozycje wyjścia Usługi na rzecz Użytkownika świadczy we własnym imieniu i na własny rachunek dana Firma, dlatego Portal Pomysł Na Wyjście nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za niedopełnienie przez Firmę należytego obowiązku realizacji Usługi. Serwis Pomysł na wyjście nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze, utracone korzyści i nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty, odszkodowania lub innego wynagrodzenia za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Firmę, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Organizator. Wyłącznym adresatem wszelkich roszczeń dotyczących realizacji Usługi jest Firma.
 2. Portal Pomysł na wyjście potwierdza, że Firma zobowiązana jest zrealizować Usługę na zasadach określonych w treści wyjścia.
 3. Portal Pomysł na wyjście zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i wiarygodność treści wyjść oraz Usług oferowanych na stronie PomyslNaWyjscie.pl, jako że treści te pochodzą od Firm i to Firmy są za nie odpowiedzialne. Serwis Pomysł na wyjście udostępnia wyłącznie Firmom platformę internetową, na której Firmy publikują swoje wyjścia i biorą pełną odpowiedzialność za ich treść.
 4. Portal Pomysł na wyjście zastrzega sobie prawo do dokonania edycji, zmian, modyfikacji oraz usuwania treści uznanych przez Administratora Pomysłu na wyjście za nieodpowiednie.
 5. Portal Pomysł na wyjście nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich adresu e-mail (lub loginu) i hasła.
 6. Portal Pomysł na wyjście zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika lub Partnera, jeżeli obowiązek ich udostępnienia uprawnionym podmiotom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zgadza się na korzystanie z portalu Pomysłnawyjscie.pl wyłącznie na własne ryzyko.


Załącznik 2

Polityka prywatności, pliki Cookie

Jak wyłączyć pliki cookie (ciasteczka)?

Większość stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie. Zazwyczaj pliki te są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a czym interesują się mniej lub wcale.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni. Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.
 

 • W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

 • W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

 • W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

 • W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

 • W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

 • W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.